• eJoy® - oficiální prodejce pro Českou republiku
logo eJoy®

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.ejoytablety.cz a www.ejoy.sk

Článok I – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.ejoy.sk a www.ejoytablety.cz.
 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných
  podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
  zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov.
 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
  • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
  • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
  • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.
 5. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.ejoy.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil a ich obsahu porozumel.
 7. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

Článok II – Vymedzenie pojmov

I. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.ejoy.sk:
Obchodné meno: Pharmatico CE, s.r.o.
reg.: Obchodný register okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, vložka č.:31092/R
Sídlo: Gorkého 10, Bratislava 811 01
IČO: 47875852
DIČ: 2024171292
IČ DPH: SK2024171292
e-mail: [email protected]
tel.: 0949 209 200

II. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. 2 © 2016 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
III. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
IV. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
V. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím
webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
VI. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
VII. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):
 osoba zapísaná v obchodnom registri,
 osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
 fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu.
VIII. Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59,
311 01 Trenčín
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109,
fax č.: 032/6400 108.
Článok III
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
I. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.ejoy.sk je katalógom bežne
dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených
tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom produkte osobitne, príp. bude potvrdená
predávajúcim na základe dopytu kupujúceho.
II. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných
prostriedkov diaľkovej komunikácie:
 webového sídla (e-shop),
 elektronickej pošty,
 telefonicky.
Objednávka cez e-shop
Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupujete tak, že vybraný tovar
umiestnite do košíka kliknutím „Pridať do košíka“. Po ukončení nakupovania kliknutím na
nákupný košík sa dostanete na podstránku nákupného košíka, kde zvolíte spôsob dopravy.
Kliknutím na „Skontrolovať a objednať“ prejdete na podstránku kde zvolíte nákup bez
registrácie alebo registráciu, vyplníte fakturačné údaje a zvolíte spôsob platby. Následne
kliknutím na „Objednať s povinnosťou platby“ objednávku záväzne potvrdíte.
Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju
opraviť.
Objednávka e-mailom
3 © 2016 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
Pri nákupe prostredníctvom elektronickej pošty je potrebné odoslať objednávku na .. .
Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:
 Meno a priezvisko kupujúceho
 Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 Telefonické číslo alebo e-mail
 Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 Počet kusov z každej položky tovaru
 Dátum vystavenia objednávky
 Spôsob úhrady za tovar
 Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
a v prípade právnickej osoby aj:
 IČO a SK DIČ spoločnosti
 Kontaktnú osobu a telefón
 Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých vyššie uvedených údajov.
Telefonická objednávka
Objednávku uskutočnenú telefonicky potvrdí predávajúci a následne kupujúci e-mailom.
III. Informácie o jednotlivých technických krokoch nevyhnutných na uzatvorenie kúpnej zmluvy
vyplývajú z týchto obchodných podmienok.
IV. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je
záväzná.
V. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou
objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
VI. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy na trvalom
nosiči. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená
zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných
strán alebo zo zákonných dôvodov.
VII. Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru,
ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote
tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach,
spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho,
údaje o predávajúcom
VIII. Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu do 24 hodín od
jej zaslania. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo e-mailom bez zbytočného odkladu.
IX. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná po
dobu najmenej piatich rokov za účelom jej úspešného plnenia a plnenia si povinnosti
predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je
prístupná tretím nezúčastneným stranám.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
I. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.
II. Predávajúci je povinný najmä:
 poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane
spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
 zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
 dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
 dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne
prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
III. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
IV. Kupujúci je povinný najmä:
 včas prevziať tovar v mieste určenia,
4 © 2016 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
 zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na
doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru
znáša predávajúci,
 potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním
poverenej osoby.
V. Kupujúci má právo na dodane tovaru predávajúcim riadne a včas.
Článok V
Cena tovaru alebo služby
I. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.ejoy.sk a www.ejoytablety.cz aktuálne
a platné. Ceny sú uvádzané s DPH, keďže predávajú je jej platcom.
II. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním
záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane všetkých daní a poplatkov (napr.
poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na
základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
III. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia na
tovaru na webovom sídle.
IV. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup
v internetovom obchode.
V. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode
v čase objednania tovaru.
VI. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je priložená
k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.
Článok VI
Poštovné a balné
I. Náklady na dodanie tovaru v Slovenskej republike:
 Kuriérom do 1 pracovného dňa od expedovania za cenu 3,50 Eur s DPH.
 Slovenskou poštou do 2 pracovných dní od expedovania za cenu 2,80 Eur s DPH.
 Poplatok za dobierku k cene poštovného je 0 Eur s DPH.
 Pri objednávke nad 70 Eur alebo 1800Kč je akékoľvek poštovné zdarma.
II. Náklady na dodanie tovaru do zahraničia budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti
tovaru.
III. Predávajúci si balné neúčtuje.
Článok VII
Platobné podmienky
I. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane
nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
II. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
Na dobierku
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti až pri jeho prevzatí na pošte alebo od
kuriéra.
Platba vopred bankovým prevodom
Pri platbe pred prevzatím tovaru vykoná kupujúci úhradu až po tom, ako mu je potvrdená
objednávka e-mailom.
Ak zákazník, pri platbe vopred bankovým prevodom, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od
potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a
označiť objednávku za neplatnú. Zároveň tým zaniká kúpna zmluva.
Článok VIII
Dodacie podmienky
I. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 30 dní odo dňa
potvrdenia objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné
strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Predávajúci obvykle expeduje
5 © 2016 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
tovar kupujúcemu v lehote 48 hodín. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný emailom.

II. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a potvrdení
uzatvorenia kúpnej zmluvy.
III. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia
nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.
IV. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo
zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
V. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu
dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri
preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený.
V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam
o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
VI. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou.
O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.
VII. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci
nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
VIII. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať
predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo
inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na
[email protected]. Poškodený tovar bude okamžite nahradený novým.
IX. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.
X. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar, je predávajúci oprávnený okamihom jeho
vrátenia odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
XI. Kupujúci je v prípade nedodania tovaru v lehote podľa čl. VIII ods. 1 týchto obchodných
podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Článok IX
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
I. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za
tovar.
II. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať
s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
Článok X
Odstúpenie od zmluvy
I. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov.
II. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo
od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
 prevzatia tovaru
 uzavretia zmluvy o poskytnutí služby
 uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom
nosiči.
III. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom
prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia
posledného dielu alebo posledného kusu,
 tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého
dodaného tovaru.
6 © 2016 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
IV. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
V. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
 poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca
právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému
poskytnutiu služby,
 predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom
trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty
na odstúpenie od zmluvy,
 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného
na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným tovarom,
 predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu
cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj
iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak
boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby
alebo tovary vopred neobjednal,
 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh
alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal
rozbalil,
 predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj
kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto
služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.
VI. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na
odstúpenie od zmluvy.
VII. Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu:
Pharmatico CE, s.r.o.
Gorkého 10
Bratislava, 811 01
alebo e-mailom na [email protected].
VIII. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
IX. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním
poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný
na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Spotrebiteľ zašle tovar/odovzdá tovar osobne predávajúcemu na nasledovnej adrese:
Pharmatico CE, s.r.o.
Gorkého 10
Bratislava, 811 01
Spotrebiteľ môže vrátiť iba tovar, ktorý nie je poškodený, zničený alebo inak opotrebovaný
z dôvodu zaobchádzania nad rámec potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
7 © 2016 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
X. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na
základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a
iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi uvedené platby
rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo
spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým
spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
XI. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení
vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
XII. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť
spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže
zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
XIII. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne
zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré
si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný
predávajúcim.
XIV. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu
alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a v prípade odstúpenia od zmluvy
uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je
možné vrátiť prostredníctvom pošty.
XV. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré
vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania
potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.
XVI. Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku
škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto
tovaru predávajúcim.
XVII. Pokiaľ kupujúci nedoručí najneskôr spolu s tovarom oznámenie o odstúpení od zmluvy, vyzve
ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo
priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani v dodatočnej lehote
nepredloží oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo nedoplní chýbajúce údaje, predávajúci si
vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia a tovar bude vrátený
kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
XVIII. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
XIX. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch.
zák.
XX. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne
a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní
objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej
ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený
účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
Článok XI
Riešenie sporov
I. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním
internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
II. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc
súdom Slovenskej republiky.
III. V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ
oprávnený obrátiť sa predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so
spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail: [email protected], alebo
poštou na adresu predávajúceho. Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo
na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
IV. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení sporov.
8 © 2016 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
V. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt
alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom
Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
VI. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov
RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov
alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
VII. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len
spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
VIII. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv
uzatvorených na diaľku.
IX. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených
prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá
spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede
predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
X. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov
môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do
výšky 5 eur.
XI. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol
spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez
zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri
komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
XII. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa
jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov
lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia
sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany
sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
XIII. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov
na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému
záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv
spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného
stanoviska.
Článok XII
Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky
I. Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie sa
riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom
a zverejnenom na internetovej stránke www.ejoy.sk.
Článok XIII
Platnosť zmluvy
I. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch
zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej
neoddeliteľnou súčasťou.
Článok XIV
Ochrana osobných údajov
I. Informácie o dotknutých osobách (kupujúcich) prevádzkovateľ spracúva v súlade so zák. č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
II. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej
stránke www.ejoy.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
Článok XV
Záverečné ustanovenia
9 © 2016 Lanikova Group, s.r.o., advokátska kancelária
I. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu
www.ejoy.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak.
II. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to
bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
III. Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o.
pre prevádzkovateľa internetového obchodu, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003
Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané
toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať,
zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
IV. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23.05.2016.

Certifikace

Úřadem veřejného
zdravotnictví

Garance

vrácení peněz za
neotevřená balení

Vyrobeno

v Evropě
(Slovenská republika)

Diskrétní

doručení
balíku

Doprava zdarma

pro více než 1 balení
přes Zásilkovnu

100% přírodní

produkt v nejvyšší
kvalitě